มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

Video

Youtube
เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี [ปัญหาเรื่องเหล้าบุหรี่ในชุมชน]
Youtube
ปัญหาสร้างคน [Official MV] HD
Youtube
โรงพยาบาล สต.บ้านโคกนกพัฒนา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
Youtube
โรงพยาบาล สต.บ้านห้วยมะหรี่ บ.โนนตาล ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
Youtube
โรงพยาบาล.สต.โนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Youtube
โรงพยาบาล.สต.ธาตุกลาง ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
Youtube
โรงพยาบาล.สต.บ้านบุตร ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
Youtube
ตุ๊ก สุวัลยา โต๊ะสิงห์[Official MV]
Youtube
โรงพยาบาล สต.หนองหอย ยโสธร
Youtube
โครงการ พัฒนากลไลจุดจัดการ (Node) เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ 3
Youtube
กลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมออนามัย
Youtube
โรงพยาบาล สต.กระจาย ยโสธร
Youtube
โรงพยาบาล สต.สมสะอาด ยโสธร
Youtube
โรงพยาบาล.สต.ห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
Youtube
โรงพยาบาล สต.หนองคูน้อย ยโสธร
Youtube
โรงพยาบาล.สต.โนนสงวน บ.สิบเก้าโปร่ง ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
Youtube
โรงพยาบาล.สต.โนนสมบูรณ์ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
Youtube
โรงพยาบาล สต.บ้านใหม่พัฒนา ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
Youtube
เสียงของเด็ก [Official MV]
1
^