มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

Personnel

ประธานกรรมการ

 • thumbnail

  รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

  ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

 • thumbnail

  ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์

  รองประธานกรรมการ

กรรมการ

 • thumbnail

  นายทัพไท ชุ่มนาเสียว

  กรรมการ

 • thumbnail

  ดร.ภาสกร บัวศรี

  กรรมการ

 • thumbnail

  นางพัชรินทร์ บุณยประวิตร

  กรรมการ

 • thumbnail

  ดร.ยุทธนา วงศ์โสภา

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น

  กรรมการ

 • thumbnail

  นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

  กรรมการ

 • thumbnail

  ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายบุญมี โสภังค์

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายสุเมธ ปานจำลอง

  กรรมการ

 • thumbnail

  นางแสวง ดาปะ

  กรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก

 • thumbnail

  นางมัสยา คำแหง

  กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวปุณิกา หงษ์อุดร

  กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนามูลนิธิ ฯ

 • thumbnail

  นางอรอนงค์ วิจิตรสุนทร

  ผู้จัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนามูลนิธิ ฯ

เจ้าหน้าที่บริหารและสนับสนุนโครงการ

 • thumbnail

  น.ส.วัชราภรณ์ ลครรำ

  เจ้าหน้าที่บริหารและสนับสนุนโครงการ

^