มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

แผนงาน/โครงการพัฒนาขับเคลื่อนสังคม

ชุมชนและภาคีลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ(บุหรี่-สุรา)
 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน
2.โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภาคอีสาน
3.โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนและภาคี เครือข่าย เพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ภาคอีสาน
4.โครงการเสริมพลังกลไกปกป้องและคุ้มครองทางสังคมในการขับเคลื่อน Active citizen ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ภาคอีสาน
5.โครงการพัฒนากลไกจุดจัดการ(Node)เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน
^